Android APP
點擊下載APP
IOS APP
點擊下載APP
楓行助手
點擊下載助手
密文採用AES加密,加密模式:ECB,填充:pkcs5padding,秘鑰長度:128位,加密結果編碼方式:base64,推薦解密地址:[地址一]  [地址二]
期數 在線人數 開獎號碼 密文 秘鑰
201906042325 584406931 7 GlxC/g2oc3RDNUXXSiZL5Q== 99488a336a570d76
201906042324 215329640 4 /rTQ9WCt/fxkjzshC6YPkA== 96c188a9514245a0
201906042323 357326479 3 kVzuSHL8LAkf0r9+SDyf0g== 93f7764190be699a
201906042322 761631105 5 EC/dS14cFhClCWx+0Q06Qg== 825abf4aeab9c55b
201906042321 636704720 2 virBp2u7k/rOH2rTdqypZA== 98763b97f2628381
201906042320 709059480 8 NO0nTThDyN4s2yLNhBEF5Q== 8be454c824e34eea
201906042319 146330535 3 hl9HqQLua20Iokxz8LN+0w== 99ce479998da1e72
201906042318 801181791 6 J4YSw0okPc5rzo+e0TMsZw== b149e9d97e6951fd
201906042317 818320693 9 /s5aVcpn/NsE07hTCMCoUA== a1ef248ec6ce51e6
201906042316 562826447 2 WpA35Db3Lts5k4QxOVImbA== 9c7405876d479a58
201906042315 195258434 1 P4pWHwIuuljQWOmE9vcIAA== ab901b1996321333
201906042314 108199407 2 0MYkz+Q3f6NtJ1QQqB3JNA== a54f817d3504fd46
201906042313 622181901 9 O7C2iLkuVjm8s4ZtJ6bfqQ== 9c58c5ee7e5a7179
201906042312 645456189 2 4t+bctSJVwJ2HAzxjlRgRQ== b8246d92dd3ac2de
201906042311 894384011 1 qYQQwjoGEuWdQbwgHzA2vg== 914de3848786efca