Android APP
點擊下載APP
IOS APP
點擊下載APP
楓行助手
點擊下載助手
密文採用AES加密,加密模式:ECB,填充:pkcs5padding,秘鑰長度:128位,加密結果編碼方式:base64,推薦解密地址:[地址一]  [地址二]
期數 在線人數 開獎號碼 密文 秘鑰
201906040352 633510760 6 nYaW79Ex935lE9erZOuWdg== b754a36ddc23f66e
201906040351 713732858 3 pILTtkmgBgYVGY4eRNrfrA== a73bb8c6d71e6e9f
201906040350 129351782 2 hVItqDZsyqVsOSWAeUp7Fw== a09c72a1ff95f5f2
201906040349 262901469 2 4A7C6EoOMDccg9Jw4BheRA== 88ac3f2b809447f9
201906040348 133471357 6 4dk+En1iCUFflMFOLmHvwQ== b05bbb311025e870
201906040347 715292091 9 UA9z3QNSS7NQie2cK11coQ== 86c02c70c7597d12
201906040346 369548331 7 nY0Azx9PHxrB8s2cmMHslg== 837f70ae7f5a1459
201906040345 993819273 1 whle2VQPvp+9tsX7wXqDrg== 8b5ed49b22ac72b2
201906040344 345708413 7 WP3ttLb0mzM+qevraEgGSA== 80f60c3358e8e3ee
201906040343 342400901 0 0xg/CwG6ksiEOMKyfEpLHg== b8824d2d00a1f75b
201906040342 975431944 0 cfdkVUgD55+BM5aHItVJtA== a179e5f4689fdcf1
201906040341 824126536 3 Ah+qs3NhFQMNNo80MqzcOg== 98a3b60cb2823caf
201906040340 291736522 2 aqF40HOEQPCzLQJ4Q8tqDw== a6e1290c2b6819a8
201906040339 161427101 7 YLxV5SnKK50g6siqx3yhzQ== ab1028515585f2ea
201906040338 851625549 9 Hx72/9vEJ39xllbT196oEQ== 936ff5057963d4e8